Att undervisa

att_undervisa.pdf
Författarens ambition med denna bok är att utifrån praktisk erfarenhet och pedagogisk forskningsteori presentera ett gemensamt yrkesspråk och en begreppsstruktur som underlättar de planerings- och utvärderingsdiskussioner som den mål- och resultatstyrda skolan förutsätter. Lärarnas undervisningsplanering bör följa nedanstående delmoment, som också utgör bokens kapitelrubriker: · Att tolka uppdraget · Att se människan · Att medvetandegöra skolans värdegrund · Att tydliggöra kunskapens olika former · Att välja arbetssätt och arbetsform · Att utvärdera resultatet Varje kapitel avrundas med en sammanfattning och diskussionsfrågor. Under den återkommande rubriken "Konsekvenser för lärarrollen" presenteras reflektioner kring hur teorierna kan tillämpas i vardagliga undervisningssituationer. I det avslutande kapitlet "Att se helheten" presenterar författaren huvuddragen i såväl den svenska läroplansmodellen som i ett antal alternativa undervisningsmodeller, nämligen montessoripedagogik, waldorfpedagogik, freinetpedagogik och aktivitetspedagogik - de fyra senare tänkta som inspirationskällor för vidareutveckling av den egna lärarrollen och skolan, med andra ord en utmaning. Boken riktar sig till studerande i pedagogik och inom lärarutbildningen. Den vänder sig till lärarlag ute på skolorna som har behov av att bredda och fördjupa sin undervisningsförmåga. Diskussions- och tillämpningsavsnitten gör boken lämplig som såväl kurslitteratur som studiematerial för gruppens egenutveckling - med eller utan närvaro av en handledare.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2003.
  • Utgiven: 2010-04
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Författare: Arne Maltén
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789144061153
bumbleberry.ca 2018